Phim Iran
Về Elly

Về Elly

Darbareye Elly - 2009

Cuộc Chia Ly

Cuộc Chia Ly

A Separation - 2011

Quá Khứ

Quá Khứ

The Past - 2013